Ubezpieczenie OC rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym – w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – wyrządziła szkodę związaną z funkcjonowaniem tego gospodarstwa.

W  skład Ubezpieczenia OC wchodzi również ubezpieczenie nieruchomości.

Uwaga!

Ubezpieczenia OC rolników kontroluje wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta właściwy dla miejsca zamieszkania rolnika. Do przeprowadzenia takiej kontroli uprawniony jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Za brak Ustawowego Ubezpieczenia OC rolnika nakładana jest kara finansowa.

W razie gdyby zaistniała szkoda, rolnik musi zwrócić całą kwotę wypłaconego odszkodowania do UFG.