Autocasco (AC) – jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdu od kradzieży, uszkodzenia pojazdu spowodowanego przez samego siebie, wandalizmu oraz innych zdarzeń losowych spowodowanych przez pożar, huragan, powódź itp.
Zakres ubezpieczenia jest zróżnicowany w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i wariantu polisy AC. Można wybrać tańszy, podstawowy wariant, który chroni tylko np. przed uszkodzeniem pojazdu lub droższy, rozszerzony o ochronę w przypadku kradzieży. Oferta towarzystw jest bardzo szeroka, co pozwala na dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb właściciela pojazdu.

Najczęściej do szkód dochodzi w następstwie:

  • zderzenia się pojazdów
  • zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami
  • uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie
  • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia
  • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
  • zdarzenia losowego jak powódź, zatopienie, pożar, wybuch, opady atmosferyczne,huragan,osunięcie się ziemi, lawina i inne.