UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ – OC – jest to rodzaj ubezpieczenia majątkowego.

Umowa ubezpieczenia OC zawierana jest z zakładem ubezpieczeń,który przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych szkód osobom trzecim do kwoty maksymalnej (sumy gwarancyjnej) zaznaczonej w umowie.


Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dzielone są na

OBOWIĄZKOWE:

 • OC posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu
 • OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • OC organizatora imprezy masowej
 • OC podmiotu przyjmującego zamówienie na wykonywanie świadczenia zdrowotnego
 • OC zarządcy nieruchomości
 • OC komorników sądowych
 • OC adwokatów
 • OC radców prawnych
 • OC notariuszy
 • OC rzeczników patentowych
 • OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
 • OC architektów oraz inżynierów budownictwa
 • OC z tytułu wykonywania działalności brokera ubezpieczeniowego
 • OC rzeczoznawcy majątkowego
 • OC pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • OC użytkowników, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą w związku z ruchem statku powietrznego

DOBROWOLNE:

 • OC w życiu prywatnym
 • OC osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, uprawnionej do badania sprawozdań finansowych lub prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • OC osób fizycznych wykonujących zawód w służbie zdrowia
 • OC nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
 • OC członków władz spółek kapitałowych
 • OC osoby prowadzącej strzeżony parking samochodowy
 • OC jednostek organizacyjnych sprawujących funkcję zarządu drogi publicznej
 • OC użytkownika jachtu śródlądowego
 • OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej